Рейтинг найкращих університетів України: як визначали та які виші потрапили до переліку

19 Червня 2024, 17:33
Вступна кампанія 2024 :оприлюднили рейтинг українських вишів 387
Вступна кампанія 2024 :оприлюднили рейтинг українських вишів

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» оприлюднив рейтинг українських закладачів вищої освіти у 2024 році «Топ-200 Україна 2024» 

Загалом, оцінка університетів України відбувалася за чотирма національними та шістьма міжнародними показниками. Також до уваги брали Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG та рекомендації IREG. Про це повідомили на сайті Центру.

Під час складання рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, яка знаходиться в стані глибинних змін та реформ, також зазнає великих втрат в результаті повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну.

 Вісімнадцятий академічний рейтинг «Топ-200 Україна 2024» був побудований з використанням багатокритеріальних підходів до оцінювання ефективності діяльності університетів на основі обробки даних про роботу ЗВО з відкритих джерел.

Найбільш вагомими серед них були такі показники: академічна та науково-видавнича діяльність, оцінка науково-дослідних досягнень університетів шляхом моніторингу їх інтернет-сайтів, оцінювання впливу університетів на суспільство в чотирьох широких сферах: дослідження, інформаційно-просвітницька робота, управління та навчання та досягнення закладів вищої освіти в розрізі 17 Цілей Сталого Розвитку ООН, винахідницька діяльність, привабливість для абітурієнтів, організація навчально-наукової та наукової роботи.

До 200 найкращих університетів України цього річ увійшли:

 1.  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 2.  Київський національний університет імені Тараса Шевченк
 3.  Національний університет «Львівська політехніка»
 4.  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 5. Сумський державний університет
 6. Львівський національний університет імені Івана Франка      
 7. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 8.  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 9. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
 10. Харківський національний університет радіоелектроніки
 11. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
 12. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 13. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 14. Західноукраїнський національний університет
 15. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 16. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 17. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 18. Ужгородський національний університет
 19. Волинський національний університет імені Лесі Українки
 20. Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського
 21. Національний університет харчових технологій
 22. Харківський національний медичний університет
 23. Вінницький національний технічний університет
 24. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
 25. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 26. Національний університет «Одеська політехніка»
 27. Київський національний університет будівництва і архітектури
 28. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
 29. Український державний хіміко-технологічний університет
 30. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 31. Донецький національний університет імені Василя Стуса
 32. Національний авіаційний університет
 33. Київський національний університет технологій та дизайну
 34. Буковинський державний медичний університет
 35. Запорізький національний університет
 36. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 37. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 38. Міжрегіональна Академія управління персоналом
 39. Національний університет «Запорізька політехніка»
 40. Криворізький національний університет
 41. Державний торговельно-економічний університет
 42. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 43. Український державний університет залізничного транспорту
 44. Національний університет водного господарства та природокористування
 45. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 46. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 47. Національний фармацевтичний університет
 48. Національний університет цивільного захисту України
 49. Дніпровський державний медичний університет
 50.  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 51. Донецький національний технічний університет
 52. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 53.  Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 54. Хмельницький національний університет
 55. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
 56. Державний університет «Житомирська політехніка»
 57. Національний лісотехнічний університет України
 58. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 59. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 60.  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 61.  Приазовський державний технічний університет
 62.  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 63. Івано-Франківський національний медичний університет
 64. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 65. Український державний університет науки і технологій
 66.  Національний університет «Чернігівська політехніка»
 67.  Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 68.   Херсонський державний університет
 69.  Одеський національний технологічний університет
 70.  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
 71. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
 72.  Сумський національний аграрний університет
 73. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
 74. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 75. Полтавський державний медичний університет
 76. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 77. Криворізький державний педагогічний університет
 78. Черкаський державний технологічний університет
 79. Одеський національний медичний університет
 80. Донбаська державна машинобудівна академія
 81. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 82. Луцький національний технічний університет
 83. Національний транспортний університет
 84. Університет «Київська школа економіки»
 85. Одеський державний екологічний університет
 86. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 87. Полтавський державний аграрний університет
 88. Український Католицький Університет
 89.  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
 90. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 91. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 92.  Миколаївський національний аграрний університет
 93.  Державний університет інфраструктури та технологій
 94.  Бердянський державний педагогічний університет
 95. Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України
 96. Білоцерківський національний аграрний університет
 97. Донецький національний медичний університет
 98. Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
 99. Центральноукраїнський національний технічний університет
 100. Одеський національний економічний університет
 101. Державний податковий університет
 102. Чорноморський національний університет імені Петра Могили
 103. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба              
 104.  Державний біотехнологічний університет
 105. Рівненський державний гуманітарний університет
 106. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
 107.  Український державний університет імені Михайла Драгоманова
 108.  Дніпровський державний аграрно-економічний університет
 109. Київський національний університет культури і мистецтв
 110. Полтавський університет економіки і торгівлі
 111.  Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 112. Національна академія внутрішніх справ
 113. Національний університет оборони України   
 114. Національний університет «Острозька академія»
 115. Харківський національний університет внутрішніх справ
 116. Поліський національний університет
 117.  Університет економіки та права «Крок»
 118.  Університет імені Альфреда Нобеля
 119. Університет митної справи та фінансів
 120. Міжнародний гуманітарний університет
 121.  Київський національний лінгвістичний університет
 122.  Українська академія друкарства
 123. Херсонський державний аграрно-економічний університет
 124. Національний університет «Одеська юридична академія»
 125. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
 126.  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 127. Європейський університет
 128. Львівський торговельно-економічний університет
 129. Вінницький національний аграрний університет
 130.  Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
 131. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 132. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
 133.  Національний університет «Одеська морська академія»
 134.  Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 135.  Уманський національний університет садівництва
 136. Львівський державний університет внутрішніх справ
 137.  Херсонський національний технічний університет
 138. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 139. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
 140. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
 141. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 142.  Маріупольський державний університет
 143.  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 144. Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 145. Одеський державний університет внутрішніх справ
 146. Херсонська державна морська академія
 147.  Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 148. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
 149. Луганський державний медичний університет
 150. Львівський національний університет природокористування
 151. Мукачівський державний університет
 152. Одеський національний морський університет
 153. Закарпатська академія мистецтв
 154. Одеська державна академія будівництва та архітектури
 155.  Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
 156.  Київський Медичний Університет
 157. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
 158. Українська інженерно-педагогічна академія
 159.  Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
 160. Одеський державний аграрний університет
 161. Дніпровський державний технічний університет
 162. Харківська державна академія культури
 163. Подільський державний університет
 164. Університет менеджменту освіти
 165. Університет Григорія Сковороди в Переяславі
 166. Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького
 167. Донбаський державний педагогічний університет
 168. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 169. Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
 170. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
 171. Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
 172. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 173. Національна академія Служби безпеки України
 174. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 175. Академія праці, соціальних відносин і туризму
 176. Національна академія Національної гвардії України
 177.  Класичний приватний університет
 178. Університет Короля Данила
 179. Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова          
 180. Київський міжнародний університет
 181. Військова академія (місто Одеса) 
 182. Львівська національна академія мистецтв
 183. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
 184.  Український гуманітарний інститут
 185. Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
 186. Міжнародний Європейський Університет
 187.  Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 188. ІТ СТЕП Університет
 189. Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
 190. Київський інститут бізнесу та технологій
 191. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
 192. Національна академія управління
 193. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
 194. Державний університет економіки і технологій
 195. Харківська державна академія фізичної культури
 196. Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
 197. Національна академія статистики, обліку та аудиту
 198. Донецький державний університет внутрішніх справ
 199. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
 200.  Буковинський університет.
Коментар
16/07/2024 Вівторок
16.07.2024
15.07.2024